Резултати

Всяка страна партньор ще идентифицира на национално ниво потребностите и пропуските в превенцията и борбата със сексуалния тормоз на работното място. Резултатите от проучванията ще послужат за създаване на програма за обучение на HR специалистите и служителите.

National Report Bulgaria

Мениджърите „Човешки ресурси“ и ръководителите на висши длъжности ще бъдат обучени как да интегрират различни политики и практики, насочени към предотвратяване и справяне със сексуалния тормоз на работното място.

https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/D2.7-CB-Seminar-Curriculum_BG.pdf

https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/TEAMWORK_D2.6-Guidelines_BG.pdf

Служителите ще придобият по-добри познания и разбиране за своите права и задължения, за защита на себе си или на свой колега при установени  случаи на сексуален тормоз на работното място.

Права и задължения на работниците/служителите

Онлайн инструментът ще даде възможност на компаниите да преценят своята готовност за прилагане на политиките за разпознаване, превенция и защита. Компаниите, които успешно завършат теста за самооценка, ще получат стикер „Нулев сексуален тормоз“. Тези с ниски оценки ще имат достъп до насоки и предложения за подобряване на своите политики и практики.

Онлайн платформата ще събира жизненоважна информация – правни процедури, добри практики, услуги за подкрепа – за служители, преживели сексуален тормоз на работното място.