Αποτελέσματα και Παραδοτέα

Οι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου εκπόνησαν εθνικές εκθέσεις που αποτυπώνουν τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά στην πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Τα ευρήματα των εκθέσεων πρόκειται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και υπαλλήλους επιχειρήσεων.

Διαβάστε την Έκθεση για την Ελλάδα στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Διαβάστε την Συνοπτική Έκθεση στα αγγλικά.

Οι υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων θα επιμορφωθούν με στόχο να εντάξουν πολιτικές και πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/D2.7-CB-Curriculum_GR.pdf

https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/TEAMWORK_D2.6_Guidelines_GR.pdf

Οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προστατεύσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και τους/τις συναδέλφους τους σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάποιο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο όπου εργάζονται. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: https://www.teamworkproject.eu/wp-content/uploads/2022/02/D2.8_Rights-Obligations-GR.pdf

 

 

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους από πλευράς των πολιτικών που εφαρμόζουν για την αναγνώριση, την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία το τεστ αυτοαξιολόγησης θα λαμβάνουν ένα αυτοκόλλητο που θα αποδεικνύει ότι αποτελούν ένα εργασιακό περιβάλλον δίχως περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Οι επιχειρήσεις με χαμηλό σκορ στο τεστ θα έχουν πρόσβαση σε κατευθυντήριες οδηγίες και λοιπές συστάσεις για να βελτιώσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν σε αυτό τον τομέα.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. νομικό πλαίσιο, καλές πρακτικές, υποστηρικτικές υπηρεσίες κτλ.) για άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.