Σχετικά

Σχετικά με το Teamwork

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία TEAMWORK έχει ως στόχο να συμβάλει στη μάχη κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία και Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει: (α) να ευαισθητοποιήσει τους/τις υπαλλήλους, (β) να βοηθήσει τους/τις επαγγελματίες των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στην αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και (γ) να προτείνει μέτρα για την προστασία των θυμάτων ανεξαρτήτως φύλου ή θέσης στην επαγγελματική ιεραρχία.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου TEAMWORK;

tw_1-11

Να βοηθήσει τους υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού και τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

να αναθεωρήσουν τις πολιτικές προσωπικού και να λάβουν μέτρα για την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

tw_2

Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει

τους/τις υπαλλήλους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

tw_3

Να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς

προκειμένου να ασχοληθούν πιο ενεργά με το ζήτημα και να δημιουργήσουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

tw_4

Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει

το ευρύτερο κοινό για το εν λόγω φαινόμενο.

Πώς θα πετύχει το έργο TEAMWORK τους στόχους του;